نام ها و القاب امام زمان که با «د»شروع می شوند

نام ها و القابی که با «د»شروع می شوند

1- داعي [الله]: دعوت كننده [ بسوي خدا]

2- دليل: راهنما

3- ديان: داور دين

منبع :جامع مهدویّت

اشتراک گذاری این مطلب!

نام ها و القاب امام زمان که با «خ»شروع می شوند

نام ها و القابی که با «خ»شروع می شوند

1 - خائف: ترسان [از دشمنان دين]

2- خاتم الائمه: پايان بخش پيشوايان

3- خاتم الاوصياء: پايان بخش جانشينان

4- حازن: گنجينه دار

5- خسرو: فرمانروا

6- خلف: جانشين

7- خلف السلف: جانشين پيشينيان

8- خليفه الله: جانشين خدا

9- خليل: دوست، خالص

10- خنس: سياراتي كه پس از گردش باز مي گردند

11- خير: نيكوكار

12- خير [من تقمص]: [فردي كه جامه پوشيده است]

13- خيره الله: برگزيده الهي

منبع:جامع مهدویّت

اشتراک گذاری این مطلب!

نام ها و القاب امام زمان  که با «ح»شروع می شوند

نام ها و القابی که با «ح»شروع می شوند

1 - حاشر: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام، اين نام در صحف حضرت ابراهيم عليه السلام آمده است

2- حاصد [فروع الغي]: دروگر [شاخه هاي گمراهي]

3- حاضر: موجود

4- حافظ الاسرار: نگاهبانان رازها

5- حامد: سپاسگزار

6- حجاب: پوشش

7- حجاج: سو، جانب، [ناحيه مقدسه]

8- حجه: دليل

9- حجه الله: دليل خدا

10- حجه المعبود: دليل خداي مورد پرستش

11- حق: راستي

12- حق الجديد: راستي نوين

13- حليم: بردبار

14- حمد: سپاس

جامع مهدویّت

اشتراک گذاری این مطلب!

نام ها و القاب امام زمان که با «ج»شروع می شوند

نام ها و القابی که با «ج»شروع می شوند

1 - جابر: ترميم كننده

2- جامع الكلم: گردآورنده اديان [بر يك دين]

3- جعفر: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام

4- جمعه: گرد آمده به نزد او، روز آخر هفته، روزي كه در آن ظهور امام زمان عليه السلام را انتظار مي بريم

5- جواد [الكنس]: ستاره هايي كه در برابر شعاع آفتاب پنهان مي شوند

منبع:جامع مهدویّت

اشتراک گذاری این مطلب!

نام ها و القابی که با «ث»شروع می شوند

نام ها و القابی که با «ث»شروع می شوند

1 - ثابت: پايدار

2- ثائر: كينه خواه [از دشمنان]

منبع:جامع مهدویّت

اشتراک گذاری این مطلب!